พุธ, เมษายน 21, 2021
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.238.250.105

ค้นหา

สมาชิก ปี 2550

เกี่ยวกับเรา

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 
สมาชิก ปี 2550

 

นายจิรพันธุ์  คารัมย์ นายศิริศักดิ์  อุ่นศิริ
นายเฉลิมลาภ  คารัมย์ นายสิทธิกร  บุตรศรีภูมิ
นายชาญ  มีศรี นายแสงเทียน สมานมิตร
นายณัฐวุฒิ  นามสุข นายสุภาพ  แสงสุด
นายธัชชัย  สุขขัง นายอนุวัฒน์  แสนมณี
นายบุญฤทธิ์  ดวงจันทร์ นายอานนท์  ผิวอ่อน
นายประกิต  ปุยะติ นางสาวกัญญาวีร์  ชัยพินิจ
นายปรีชา  น้อยบุตร นางสาวปวีณา  อ่อนรัมย์
นายเอกรัตน์ โพธิงาม นางสาววาสนา  พันธไชย
นางสาวกนกวรรณ  ดอมไธสง นางสาวรื่นฤดี  สำรวมจิตร์
นางสาวกิตติพร  เดโชรัมย์ นางสาวพรรณทิพา  พนมคำ
นางสาวกัลย์สุดา นันพิลา นางสาวพุทธสิน  เงินขาว
นางสาวขนิษฐา  จันทร์งาม นางสาวศรสวรรค์  สำเนียก
นางสาวจันทิมา  ชุ่มจิ้งหรีด นางสาวศุภกาญจน์ ด้วงพวง
นางสาวจีระภา  ศรีใส นางสาวสุพัตรา บุญเศษ
นางสาวแสงอรุณ  สลางสิงห์ นางสาวสุวิมล  รอดวัณโณ
นางสาวทิภาพร  ศิขิรัมย์ นางสาวอมรรัตน์  แสงสว่าง
นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง นางสาวอำพร โมรีวัน
นางสาวนุชนาถ  พวงพันธ์ นางสาวจันทิมา  ศรีไศล
นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์ นายทศพล  ปกป้อง
นางสาวอนุชิดา  สุริเทศ นายเบญจรงค์  คารัมย์
นายรณชัย  กรุมรัมย์  
นายวัชระ ดีราชรัมย์  

 

 

 

 

นายกรวิทย์  อินกะสังข์ นายปรีชา  หลวงจำนง
นายชนกชนม์  ไชยบัวแดง นายพิชิตพล  บุราณสุข
นายชรินทร์  เดโชรัมย์ นายยุทธภูมิ  บุญศักดาพร
นายทวิช  แสงแดง นายศุภษร   ชวนรัมย์
นายธวัชชัย  สวัสดี นายจิรายุ  จิรัมย์
นายพิลาภ  ดีจันทร์หอม นายอิทธิชัย  สุพรรณ์
นายนิวัฒน์  อุดม นางสาวกาญจนา  นครศรี
นายนัฐพงษ์  มะลิงาม นางสาวพัชราภรณ์  ดีราชรัมย์
นางสาวคัดนันพร  ชาติรัมย์ นางสาวพัชรี  สีละพันธ์
นางสาวจันทนิภา ปักการะนัง นางสาวภานุมาศ  เลิศพันธ์
นางสาวจารุวรรณ  อินถา นางสาวลักขณา  แมนสืบชาติ
นางสาวจินตรา  จันทร์แดง นางสาววรัญญา  ท่าแน่น
นางสาวรัชนู  อยู่รัมย์ นางสาววาสนา  ด้วงพวง
นางสาวเนตรชนก  ด้ายรินรัมย์ นางสาววาสนา  สัตถาวร
นางสาวเสาวดี  ดวงเนตร์ นางสาววิไลพร  ยั่งยืน
นางสาวฐิตินันท์  จันดากุล นางสาวสุจิตรา  ขะจัดโรคา
นางสาวทัศนีย์   ชุมศรี นางสาวอธิชา ตรีวิเศษ
นางสาวปัทมาพร  ลิ้มเจริญ นางสาวอรนิสา  สืบสิงห์
นางสาวพรกนก  เพ็ชรดี นางสาวอรวรรณ  ด้ายรินรัมย์
นางสาวพัชราภรณ์  ดาวดายรัมย์ นางสาวอังสุมารินทร์  อุสารัมย์
นางสาวอรวรรณ  บุ้งทอง นายอนุชา   แสนดี

 

 

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit