อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.234.51.17

ค้นหา

ขอแสดงความยินดี "ออนซอนฟิสิกส์"ได้รับทุน จาก NECTEC

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้จัดให้มี  “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (The Fourteenth National Software Contest: NSC 2012)..

โดยได้มอบทุนสนับสนุนการทำโครงการให้แก่ผู้ที่ผ่านการพิจารณา ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่  COLA  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  โดย  ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณ ธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติขอนแก่น และ ผศ. วันชัย  สุ่มเล็ก  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สำหรับโครงการที่จัดประกวดและได้รับทุน จำนวนทั้งสิ้น  133  โครงการ  ได้รับเงินทุนไปพัฒนางานโครงการละ 3,000 บาท แบ่งออกเป็น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง  21  โครงการโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 18  โครงการโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ 6 โครงการโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21โครงการโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Application)  8 โครงการ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง 2  โครงการโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  15 โครงการ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน  4  โครงการ Mobile Application  17 โครงการ  สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Content for Learning Management System)  13โครงการ  แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest)7 โครงการ BEST 2012 : การแข่งขันสุดยอดซอฟต์แวร์แก้ไขคำผิดภาษาไทย (Thai Spelling Correction Software Contest) 1 โครงการ โดยทั้งหมดนี้จะได้มีการนำเสนอผลงานพัฒนาและประกวดผลงานเพื่อคัดเลือก ส่งเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคไปแข่งขันในส่วนกลางต่อไป

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit