ศุกร์, มิถุนายน 05, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

34.204.193.85

ค้นหา

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์ ค่าย1 ปี 2559

รูปกิจกรรม เลื่อนด้านหน้า

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศที่มีความรู้ ได้มีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของตนเองจากศูนย์ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน ในด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทียบเท่าสากลกระจายอยู่ทั่วประเทศ
4. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้มีความพร้อมอย่างสูงเต็มที่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถเข้าแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศได้อย่างมีความมั่นใจ และประสบความสำเร็จมากขึ้น
5. เพื่อส่งเสริมให้ได้นำประโยชน์จากการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
6. เพื่อให้ได้หลักสูตรพิเศษที่มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้คัดเลือกนักเรียนที่ดีเด่น เข้าศึกษาต่อไปในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit